۱.پیشگیری از خودلمسی
۲. ختنه و سراخ کردن گوش
۳.حمام با والدین
۵.ادرار و مدفوع
۶.چرا مامان و باباها کنار هم میخوابن؟
۷.لخت دویدن
۸.لباس زیر و بهداشت اندام تناسلی
۹. چطور کاری کنیم که فرزندمون اطلاعات جنسی رو به دیگران انتقال نده؟

۱۰. نحوه برخورد با آرایش کردن در کودک
۱۱.هویت جنسی(من خودم رو دختر میدونم یا پسر )
۱۲. تقلید کلیشه های جنسی(ازدواج با همه/بارداری/شیر دادن و …)

بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارمبخش پنجمبخش ششمبخش هفتمبخش هشتمبخش نهمبخش دهم