1.فرق دختر و پسر (کنجکاوی در دیدن اندام تناسلی دیگران)
۲.بازی های جنسی (دکتر بازی و …)
۳.من تو عروسیتون کجا بودم؟
-بچه چطور به دنیا میاد؟
-چرا باباها بچه دار نمیشن؟
-منم میتونم باردار بشم؟
-و …
۶.برخورد با کودکان بی سوال !
۷. پریود و پد بهداشتی
۹. آموزش حریم
۱۰.آشنایی با مفهوم ازدواج، طلاق و تعهد
۱۱.پیشگیری از تجاوز و آموزش خود مراقبتی

بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارمبخش پنجمبخش ششمبخش هفتمبخش هشتمبخش نهمبخش دهمبخش یازدهم
پرسش و پاسخ