بخش اول: پریودی

✅دخترم را برای پریود چطور آماده کنم؟
✅در مواجه کودک با پد بهداشتی چه کنم ؟
✅نحوه برخورد با کودکی که تمایلی به صحبت درباره پریود ندارد

✅پسرم را با پریود چطور آشنا کنم

بخش دوم 

✅نحوه برخورد با کودکی که اسامی کوچه بازاری اندام تناسلی رو شنیده

✅با نعوظ فرزندم از کودکی چطور برخورد کنم ؟