1- تربیت جنسی از چه زمانی شروع میشه؟

2- مسئول تربیت جنسی بچه من کیه؟

3- ویژگی اطلاعات دادن به بچه ها