۱_ نحوه مواجهه با کودکی که سوال جنسی نمیپرسه
۲_ نقش جنسی چیه
۳_ تربیت جنسی ۰ تا سه سال
۴_ حریم نوزاد و تعویض پوشک
۵_ کشف و شناخت پازل بدن متناسب با سن از جمله اندام تناسلی
۶_ اسم مناسب اندام تناسلی
۷_ برخورد صحیح با کودکی که اصطلاح کوچه بازاری اندام تناسلی رو شنیده