۱_ختنه و سوراخ کردن گوش
۲_ایجاد احساس مناسب در کودک نسبت به ادرار و مدفوع
۳_شروع نگرش مناسب نسبت به اندام تناسلی
اشنایی با مفهوم حریم
۴_استفاده از قصه نگهبان اندام تناسلی ، بهداشت و پوشیدن لباس زیر
۵_حمام کردن و دستشویی رفتن کودک زیر ۳ سال
نحوه برخورد با بازی با ادرار و مدفوع
۶_لختی دویدن