۱_ اموزش تکمیلی حریم
۲_ مفهوم ازدواج
۳_ مفهوم طلاق
۴_ سناریوهای مختلف در مورد اگاهی فرزندمون در مورد ازار جنسی