۱_ سکس یعنی چی؟
۲_ دیدن فیلم پورن
۳_ توضیح تکمیلی نحوه به دنیا آمده کودکان ( بالای ۸ سال)؟
بوسیدن لب
4- مفهوم میکروب احساسی