با تشکر از استقبال شما.مهلت استفاده از این تخفیف برای شما شرکت کننده دوره پدر و مادر حرفه ای به پایان رسید