قدرت
ترجمه های دیگر :قدرتخواهی، برتری طلبی
امتیاز :متوسط امتیاز پرسشهای ۲ و ۱۷ و ۳۹
قدرت به شکلی که مد نظر شوارتز بوده، ثروت، اقتدار و جایگاه اجتماعی را پوشش میدهد و یک کاسه میکند.

موفقیت
ترجمه های دیگر: پیشرفت، کسب دستاورد
امتیاز: متوسط امتیاز پرسشهای ۴ و ۱۳ و ۲۴ و ۳۲
نکتهی مهمی که در این مولفه وجود دارد، نمایش بیرونی دستاوردها و به رسمیت شناخته شدن آنهاست.
در اینجا کسی که میگوید موفقیت برایم ارزش است، به این معناست که نمود بیرونی موفقیت و

لذت جویی
ترجمه های دیگر :خوشگذرانی، خوشیطلبی
امتیاز :متوسط امتیاز پرسشهای ۱۰ و ۲۶ و ۳۷
جستجوی لذت و خوشگذرانی یکی از نیازهای همه ی ماست. اما وقتی از آن به عنوان یک ارزش کلیدی حرف میزنیم منظورمان این است که در تصمیم گیری و انتخاب، این مسئله به یک مولفه ی کلیدی تبدیل میشود.وقتی لذت جویی به صدر جدول ارزش ها صعود میکند، هر جا انتخابی در میان باشد، گزینه ای برگزیده میشود که اوج لذت و خوشی را با خود داشته باشد.

امنیت
ترجمه های دیگر: ایمنی
امتیاز :متوسط امتیاز پرسشهای ۵ و ۱۴ و ۲۱ و ۳۱ و ۳۵
امنیت به عنوان یک ارزش و نیز یک انگیزاننده برای همهی ما آشناست. فقط الزم به تأکید است.
که مجموعه فاکتورهایی که شوارتز برای امنیت در نظر گرفته بسیار گسترده هستند. یعنی کسی که امنیت را در بالاترین حدش میخواهد، از بهم ریختگی محیط تا ناامنی شخصی و ناامنی در سطح ملی را نامطلوب تلقی میکند.
برای چنین فردی باید همه چیز در شرایط عادی و همیشگی باشد و بداند خودش و اطرافیان و دوستان و خانوادهاش در امان هستند(امنیت ملی در اینجا به معنای حاشیه ی امن برای خانواده و نزدیکان است)

سنت
امتیاز :متوسط امتیاز پرسشهای ۹ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۸
سنت به عنوان یک ارزش در مدل شوارتز به این معناست که فرد اصول و باورها و روشهایی را که در قالب دین و آداب و رسوم فرهنگی به او رسیده، میپذیرد؛ به آنها احترام میگذارد و نسبت به آنها متعهد است.
فراموش نکنید که ما دربارهی ارزش های انسان ها حرف میزنیم.
بنابراین وقتی از سنت به عنوان یک ارزش حرف میزنیم، منظورمان این است که اصول سنت و آداب و رسوم و میراث فکری و فرهنگی گذشته، راهنمای انتخاب و معیار عمل فرد قرار میگیرد.

همنوایی
ترجمه های دیگر :همسازی، همرنگی با جمع
امتیاز :متوسط امتیاز پرسشهای ۷ و ۱۶ و ۲۸ و ۳۶
به این معناست که فرد میکوشد از به وجود آمدن اصطکاک بیهوده با اطرافیان و جامعه، پرهیز کند و تا حد امکان، به همان شکلی رفتار کند که از او خواسته شده یا انتظار میرود.
هر چقدر همنوایی در رده ی ارزش های شما جایگاه بالاتری کسب کند به این معناست که حاضرید از خواسته ها و ارزش های دیگر خود صرف نظر کنید، اما وارد بازی جنگ و تعارض و اختلاف با دیگران نشوی.

خیرخواهی
ترجمه های دیگر :نیکجویی
امتیاز :متوسط امتیاز پرسشهای ۱۲ و ۱۸ و ۲۷ و ۳۳
لازم به تأکید است که خیرخواهی در اینجا به «خیرخواهی برای نزدیکان»و کسانی است که در حلقه ی دوستان و آشنایان فرد قرار میگیرند.

جهان نگری
ترجمه های دیگر : نگرش جهان شمول
امتیاز :متوسط امتیاز پرسشهای ۳ و ۸ و ۱۹ و ۲۳ و ۲۹ و ۴۰
واضح است که در کنار خیرخواهی برای نزدیکان، یک مولفه ی ارزشی دیگر هم باید تعریف شود و آن، خیرخواهی برای افراد دورتر است: خیرخواهی برای تمام مردم جهان و طبیعت و ملاحظه ی حال آنها در تصمیم ها و اقدام ها و اظهارنظرها.
یکی از ظرافت های کار شوارتز، تفکیک این دو مورد است. بعید نیست افرادی را ببینید که رعایت حال جامعه و جهان و طبیعت، اساسًا جزو ارزش ها و دغدغه هایشان نیست؛ اما خیرخواه حلقه ی نزدیکان خود هستند(حتی شاید منافع جامعه را قربانی منافع نزدیکان خود کنند.)

استقلال
ترجمه های دیگر : خود اتکایی، خود رهبری، خود رهنمود دهی، خود جهت دهی
امتیاز :متوسط امتیاز پرسش های ۱ و ۱۱ و ۲۲ و ۳۴
اینکه فرد دوست دارد و ترجیح میدهد بر اساس انتخاب ها و تصمیم های خودش زندگی کند و در فکر کردن و اقدام کردن، استقلال خودش را حفظ کند.
بخشی از این مولفه هم، به خلاقیت و اکتشاف شخصی پهلو میزند. به خاطر اینکه وقتی حرف دیگران را نمیپذیرید و میخواهید بر اساس تصمیم و تحلیل و نگاه خود پیش بروید، گاهی ناگزیر خواهید بود راه های نرفته را هم طی کرده و با جهان های تازه هم روبرو شوید.
خود شوارتز در توصیف این مولفه، کلمات استقلال، خلاقیت، رهایی، آزاد بودن در انتخاب اهداف و کنجکاوی را در کنار هم قرار میدهد.

برانگیختگی
ترجمه های دیگر : تحریک طلبی ، جستجوی برانگیختگی، هیجان خواهی
امتیاز :متوسط امتیاز پرسش های ۶ و ۱۵ و ۳۰
در اینجا هیجان و برانگیختگی، نه تنها برای فرد یک موضوع نامطلوب و تهدیدکننده نیست؛ بلکه یک اتفاق مثبت و ارزشمند محسوب میشود.
چنین افرادی ریسک کردن و رفتن به سمت انتخاب های هیجانی را یک فرصت ارزشمند برای تجربه ی عمیق زندگی میدانند