به جلسه دوم دوره پدر و مادر حرفه ایی خوش آمدید.
جلسه دوم
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
صوت جلسه دوم
صوت بخش اول

در صورت مشکل در دانلود ؛ از دکمه زیر استفاده کنید.

صوت بخش دوم

در صورت مشکل در دانلود ؛ از دکمه زیر استفاده کنید.

صوت بخش سوم

در صورت مشکل در دانلود ؛ از دکمه زیر استفاده کنید.

صوت بخش چهارم

در صورت مشکل در دانلود ؛ از دکمه زیر استفاده کنید.