عملکرد مغز درایجاد عادات جدید

عملکرد مغز : همگی میدانیم شروع هر کاری سخت ترین قسمت آن کار است و عملکرد مغز نقش اصلی را درآن دارد. خصوصا اگر بخواهیم کاری را به عادت تبدیل کنیم یا عادت بدی را ترک کنیم. انگار میخواهیم شاخ غول را بشکنیم. حسابی خسته و ناامید می شویم وغالبا دست از کار میکشیم، به …

عملکرد مغز درایجاد عادات جدید ادامه »