اگر در استفاده از سایت سلام آگاهی به مسئله ای برخوردید یا ایده و پیشنهادی دارید که به ما در اثرگذاری بیشتر کمک می کند، با افتخار پذیرای نظرات ارزشمند شما هستیم

ما هیچ وقت کامل نیستیم، در راه پیشرفت حتما به کمک شما نیاز داریم

شماره تلفن ما : 09173013146